About

           바이닐팜은 LP 제작·판매 플랫폼입니다. 

           의뢰 받은 음원을 바이닐로 만들어 직접 판매한 뒤
           로열티 외에 판매수익을 드립니다. 

           바이닐팜과 함께 하시면...

           바이닐용 아날로그 마스터링을 제공합니다.
           평론가의 라이너 노트를 제공합니다. 
           바이닐 청음회 및 싸인회를 제공합니다.  

       Contact

          email : keewon77@naver.com

          대표 이기원 : 010 - 8711 - 6238
          실장 피정우 : 010 - 8727 - 6152